en el

ΔΙΟΤΙΜΑ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ – ΔΙΟΤΙΜΑ είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας με το προφίλ της γυναικείας Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης. Δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 με την πρωτοβουλία μιας ομάδας γυναικών με διαφορετικές επιστημονικές προελεύσεις και  σκοπό τη συστηματική ανάδειξη των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής.

 

Στη μακρόχρονη πορεία του έχει σταθερά επιδιώξει να αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για τις ίδιες τις γυναίκες μέσα από πληθώρα πρωτοβουλιών και δράσεων, να διευρύνει τη σκοπιά των παραδοσιακών πολιτικών θεσμών σε κρατικό/κυβερνητικό επίπεδο  επιδιώκοντας επιπλέον την ανασημασιοδότηση των πολιτικών από τη σκοπιά τόσο της ισότητας των φύλων όσο και της έμφυλης διάστασης ενός φάσματος πεδίων πολιτικής όπως απασχόληση και αγορά εργασίας, αντιμετώπιση και καταπολέμηση όλων των μορφών της βίας κατά των γυναικών, συμμετοχή στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, κοινωνική υποστήριξη και κοινωνικές πολιτικές κ.α.

 

Από το 1989 μέχρι σήμερα το Κέντρο συμμετέχει ενεργά σε κοινωνικές και πολιτικές δράσεις του γυναικείου /φεμινιστικού  χώρου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κατά την πολυετή παρουσία του φορέα και των γυναικών που δραστηριοποιούνται μέσα από τις πρωτοβουλίες του, επιδίωξε να συμβάλλει στη διαμόρφωση και προώθηση πολιτικών ισότητας των φύλων. Επηρεάστηκε και διαμορφώθηκε και το ίδιο το Κέντρο από τις εξελίξεις, στο βαθμό που νέες ιδέες, στρατηγικές και προσεγγίσεις σταδιακά εμπεδώνονταν στη δημόσια συζήτηση και τις σχετικές πολιτικές. Το φύλο ως αναλυτική κατηγορία και η ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου ως οριζόντια διάσταση στις πολιτικές (gender mainstreaming) αποτελεί πλέον το βασικό εργαλείο πολιτικής για την προώθηση της ισότητας, μετατοπίζοντας το κέντρο βάρους των ασκούμενων πολιτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο εξακολουθεί να δίνει έμφαση στις γυναίκες και σε διαφορετικές ομάδες γυναικών, καθώς εκτιμάται ότι στην Ελλάδα η εισαγωγή και εφαρμογή του gender maisntreaming  δεν επαρκεί από μόνη της, και επιπλέον, δημιουργεί κινδύνους να χαθούν σημαντικά κεκτημένα προηγούμενων δεκαετιών. Με το σκεπτικό αυτό συνεχίζει να υποστηρίζει και να εργάζεται για την εφαρμογή μιας διττής στρατηγικής προσέγγισης, δηλαδή του gender maisntreaming και των στοχευμένων στις γυναίκες δράσεων πολιτικής (Θετικές δράσεις).

 

Το ΚΓΜΕ έχει τρεις αλληλένδετες και συμπληρωματικές ταυτότητες. Είναι ερευνητικό κέντρο εξειδικευμένο σε θέματα φύλου και ισότητας το οποίο εφαρμόζει τη φεμινιστική προσέγγιση και κριτική ανάλυση και εμβαθύνει στην ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου (gender mainstreaming) σε κοινωνικές, εργασιακές, μεταναστευτικές και άλλες πολιτικές.  Στο πλαίσιο αυτό υλοποιεί ερευνητικά προγράμματα και εκπονεί συναφείς μελέτες, οδηγούς, εργαλεία, κ.λπ. για μια σειρά θεμάτων. Ταυτοχρόνως το ΚΓΜΕ είναι πιστοποιημένο Κέντρο Συνοδευτικών Υποστηρικτικών υπηρεσιών (ΚΕ.Σ.Υ.Υ.) το οποίο σχεδιάζει και υλοποιεί παρεμβάσεις και δράσεις συμβουλευτικής στήριξης και ενδυνάμωσης γυναικών και ειδικών ομάδων γυναικών (ανέργων, μονογονέων, θυμάτων βίας και παράνομης διακίνησης με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, μεταναστριών, κ.λπ.), καθώς και δράσεις προώθησης στην αυταπασχόληση, αναβάθμισης δεξιοτήτων, παραπομπής σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες και δομές κ.α. Τέλος το ΚΓΜΕ ως γυναικεία ΜΚΟ συμβάλλει ενεργά στην έμφυλη κατανόηση της κοινωνικής και πολιτικής ζωής, στη συνηγορία υπέρ των γυναικών, στην ενδυνάμωση των γυναικών και στην κατοχύρωση του δικαιώματος αυτοπροσδιορισμού τους, αμφισβητώντας τις επικρατούσες ανδροκρατικές απόψεις. Πιέζει για διαφάνεια και λογοδοσία και συμβάλει στη διατήρηση ενός ανοικτού διαλόγου μεταξύ πολλών και διαφορετικών κάθε φορά πολιτικών και κοινωνικών υποκειμένων -επιστημονική /ερευνητική κοινότητα, θεσμικοί φορείς, διαμορφωτές πολιτικής και διαμορφωτές κοινής γνώμης, κοινωνία των πολιτών.

 

Στο πλαίσιο των διαφορετικών ταυτοτήτων και δραστηριοτήτων του Κέντρου Διοτίμα, η άρση των έμφυλων διακρίσεων δεν είναι μόνο στόχος μιας δεδομένης ιδεολογικής επιλογής ή μια σύγχρονη προσέγγιση σχεδιασμού δράσεων και μέτρων πολιτικής, αλλά διαρκής και καθημερινή πρακτική που βρίσκεται σε άμεση αλληλεπίδραση με το πεδίο κοινωνικής και πολιτικής παρέμβασης από το οποίο αντλεί και στο οποίο διαχέει γνώση και εμπειρία. Είναι τόπος συνάντησης και ανταλλαγής, αντιπαραθέσεων και προβληματισμού, ανοιχτός σε προκλήσεις, σε νέα δεδομένα και ζητήματα και κυρίως ανοιχτός για κάθε ενδιαφερόμενη (ή και ενδιαφερόμενο μιας και δεν απευθύνεται αποκλειστικά και πάντα μόνο σε γυναίκες). Είναι τόπος παραγωγής ιδεών και δράσεων καθώς και τόπος «φυσικός», θεωρητικός, πολιτικός, κινηματικός που επιτρέπει την ανάδυση εναλλακτικών φωνών και αφηγήσεων που αμφισβητούν ή και δημιουργούν ρήγματα σε προϊδεασμούς και εθνοκεντρικές οριοθετήσεις του εαυτού και του άλλου/ της άλλης. Από την άποψη αυτή θα λέγαμε ότι συνιστά έναν προνομιακό χώρο για την άρθρωση νέων μορφών δικτύωσης, ανταλλαγής και  πολιτικής διεκδίκησης.

 

 

Πώς παρεμβαίνουμε