Έρευνα Για Την Πρακτική Του Ακρωτηριασμού Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων: Ποιοτικές Μέθοδοι Εντοπισμού του Κινδύνου

Έρευνα Για Την Πρακτική Του Ακρωτηριασμού Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων: Ποιοτικές Μέθοδοι Εντοπισμού του Κινδύνου

Από τον Σεπτέμβριο του 2017 έως τον Φεβρουάριο του 2018 το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών Διοτίμα συμμετείχε στην διακρατική έρευνα του European Institute for Gender Equality (EIGE) πάνω στην πρακτική του ακρωτηριασμού γυναικείων γεννητικών οργάνων.

 

Συνολικά  η έρευνα λαμβάνει χώρα στο Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Μάλτα και την Ελλάδα, αξιοποιεί ποιοτικές καταγραφές που παράγονται σε 4 Focus Groups με την εθελοντική συμμετοχή γυναικών με καταγωγή από χώρες  που εφαρμόζεται η πρακτική του ακρωτηριασμού και έχει ως στόχο την κατανόηση του πλήρους φάσματος του κινδύνου για τις γυναίκες που διαμένουν στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Πιο συγκεκριμένα οι επιμέρους στόχοι της έρευνας συγκεντρώνονται γύρω από τους εξής βασικούς άξονες:

 

  1. Στην βαθειά κατανόηση των παραγόντων που συμβάλουν στη διατήρηση ή την εγκατάλειψη της πρακτικής του ακρωτηριασμού στα κράτη που πραγματοποιείται η έρευνα,
  2. Στην καταγραφή των εκάστοτε εθνικών/κρατικών πολιτικών πρόληψης και προστασίας, καθώς και τις διαθέσιμες υπηρεσίες υποδοχής περιστατικών.
  3. Στον εντοπισμό υπηρεσιών και μηχανισμών προστασίας και ευαισθητοποίησης των ίδιων των μελών των κοινοτήτων που εφαρμόζουν ή δεν αποκλείουν την εφαρμογή του ακρωτηριασμού γυναικείων γεννητικών οργάνων
  4. Στη θεωρούμενη σχέση της πρακτικής του ακρωτηριασμού με τη συγκρότηση πολιτισμικής, θρησκευτικής, εθνικής/εθνοτικής ταυτότητας. [πολιτισμικής; –  εθνικής/εθνοτικής; – θρησκευτικής; – κοινής;] ταυτότητας
  5. Στον εντοπισμό κατάλληλων και αποτελεσματικών πολιτικών και παρεμβάσεων για μέλη τέτοιων κοινοτήτων που αναζητούν άσυλο στην ΕΕ.
  6. Στη συγκέντρωση ποιοτικών στοιχείων για τη συχνότητα του φαινομένου και τον αριθμό των γυναικών και κοριτσιών που βρίσκονται σε κίνδυνο.

 

 

Η έρευνα συμπεριλαμβάνει γυναίκες και άνδρες, ενώ για τη δημιουργία των 4 Focus Groups θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:

  1. Μετανάστριες και πρόσφυγες καταγόμενες/οι από χώρες με αυξημένη συχνότητα στην πρακτική του ακρωτηριασμού γυναικείων γεννητικών οργάνων.
  2. Μετανάστριες από λαούς με μεγάλη ιστορία μετανάστευσης στον ευρωπαϊκό χώρο.
  3. Μετανάστριες και πρόσφυγες από τα πρόσφατα προσφυγικά κύματα.
  4. Πρώτης και δεύτερης γενιάς μετανάστες και μετανάστριες.