Μειωμένη η πρόσβαση των γυναικών σε θέσεις πλήρους απασχόλησης

Σε δεινή κατάσταση παραμένει η απασχόληση των γυναικών στην Ελλάδα όπως παρουσιάζει το 11ο Ενημερωτικό Δελτίο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων. Με βάση τα στοιχεία που παραθέτει το δελτίο, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν σημαντικά αυξημένη δυσκολία ως προς την πρόσβαση τους σε μορφές πλήρους απασχόλησης, αναγκαζόμενες πολλές φορές να καταφύγουν σε ελαστικότερες μορφές εργασίας.

 

Συγκεκριμένα, το δεύτερο τρίμηνο του 2017 οι γυναίκες που εργάζονται με μερική απασχόληση στην Ελλάδα υπερβαίνουν κατά πολύ τον αντίστοιχο αριθμό ανδρών εργαζομένων (60,5% έναντι 39,5%). Μάλιστα τα 2/3 των μερικώς απασχολούμενων γυναικών κατέφυγαν αναγκαστικά σε αυτό το μοντέλο εργασίας όταν δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε θέσεις πλήρους απασχόλησης.

 

Το μεγαλύτερο μέρος των μερικώς απασχολούμενων γυναικών απασχολείται στους τομείς του εμπορίου, της παροχής υπηρεσιών εστίασης/καταλύματος και στον τομέα της εκπαίδευσης. Το μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνόλου κατέχει απολυτήριο μέσης εκπάιδευσης, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ποσοστό γυναικών ηλικίας 20-64 που εργάζεται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης είναι πολλαπλάσιο από αυτό των ανδρών (31,4% έναντι 8,2%).
Για περισσότερα στοιχεία για τη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. που υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030), μπορείτε να ανατρέξετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://goo.gl/er5wyh.