Γεφυρώνοντας το χάσμα αμοιβών

2015

Γεφυρώνοντας το χάσμα αμοιβών ανάμεσα στα φύλα Διεθνής Συνεργασία: Κύπρος, Ελλάδα, Πορτογαλία

 

Το πρόγραμμα έχει στόχο να συνεισφέρει στη μείωση του χάσματος αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών μέσα από τη συνεργασία οργανισμών από την Κύπρο, την Ελλάδα και την Πορτογαλία. Το δεύτερο ενημερωτικό δελτίο του προγράμματος επικεντρώνεται στο Εργαλείο Αξιολόγησης Επαγγελμάτων, ένα εργαλείο που φιλοδοξεί να επιτύχει την αξιολόγηση των επαγγελμάτων με τη χρήση αντικειμενικών κριτηρίων. Σκοπός είναι η αξιολόγηση και ο καθορισμός της αμοιβής των επαγγελμάτων, με τρόπο απαλλαγμένο από διάφορα στερεότυπα και προκαταλήψεις που συνδέονται με το φύλο. Στο συγκεκριμένο δελτίο περιλαμβάνονται επίσης πληροφορίες αναφορικά με παράλληλες δραστηριότητες που υλοποιούνται αυτή την περίοδο καθώς και δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών, όπως είναι η «Μελέτη για τους παράγοντες που καθορίζουν το χάσμα αμοιβών στη ξενοδοχειακή βιομηχανία στην Κύπρο» και η «Συγκριτική Αναλυτική Μελέτη για τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης στο χάσμα αμοιβών στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Πορτογαλία
GPG

 

Εργαλείο Αξιολόγησης Επαγγελμάτων

 

Το έργο δίνει έμφαση στην υποτίμηση της γυναικείας εργασίας, ως παράγοντα που εμποδίζει την εφαρμογή της ίσης αμοιβής ανδρών και γυναικών για εργασίας ίσης αξίας. Στο πλαίσιο αυτό, το δεύτερο ενημερωτικό δελτίο του προγράμματος επικεντρώνεται στο Εργαλείο Αξιολόγησης των Επαγγελμάτων. Το συγκεκριμένο εργαλείο ακολουθεί μία μεθοδολογία η οποία στοχεύει στην αξιολόγηση των επαγγελμάτων, με τρόπο που αυτή θα είναι απαλλαγμένη από προκαταλήψεις που συνδέονται με το φύλο. Το συγκεκριμένο εργαλείο διαμορφώθηκε αρχικά στο πλαίσιο του έργου Επαναξιολογώντας την εργασία με σκοπό την προώθηση της ισότητας, το οποίο έλαβε χώρα στο πλαίσιο του προγράμματος «EQUAL Community Initiative Programme». Πιο συγκεκριμένα, το εργαλείο είναι αποτέλεσμα μιας πιλοτικής έρευνας, η οποία υλοποιήθηκε την περίοδο 2005-2008 στην Πορτογαλία στο πλαίσιο μίας τριμερούς συνεργασίας η οποία αποτελούνταν από συνδικάτα, εργοδοτικές οργανώσεις, κυβερνητικούς φορείς, τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και άλλους οργανισμούς. Πρωταγωνιστικό ρόλο στη συγκεκριμένη έρευνα είχε η CGTP-IN, η οποία είναι η συνεργαζόμενη οργάνωση εκ μέρους της Πορτογαλίας στο παρόν έργο. Συμμετείχαν επίσης οι πορτογαλικές οργανώσεις ACT, ARESP, CESIS, CITE, FESAHT, ILO and CIES/ ISCTE. Σκοπός του προγράμματός μας είναι να τροποποιήσει, να προσαρμόσει και να εφαρμόσει το εργαλείο στην ξενοδοχειακή βιομηχανία στην Κύπρο και την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η επιστημονική ομάδα θα χρησιμοποιήσει το προσαρμοσμένο εργαλείο στο πλαίσιο πιλοτικής εφαρμογής σε 10 ξενοδοχεία στην Κύπρο και την Ελλάδα (5 ξενοδοχεία ανά χώρα). Θα διαμορφώσει επίσης ένα εγχειρίδιο, ως ένα πρώτο βήμα προς την προώθηση του εργαλείου και σε άλλους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας στις δύο χώρες. Τα αποτελέσματα της πιλοτικής έρευνας θα παρουσιαστούν δημόσια σε ειδική εκδήλωση στην Κύπρο.

 

Πώς δουλεύει το Εργαλείο Αξιολόγησης Επαγγελμάτων: τρία στάδια

 

Το Εργαλείο Αξιολόγησης Επαγγελμάτων θα εξετάσει, θα αξιολογήσει και θα συγκρίνει συγκεκριμένα επαγγέλματα στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, χρησιμοποιώντας κοινά και λεπτομερή κριτήρια, απαλλαγμένα από προκαταλήψεις που συνδέονται με το φύλο. Συγκεκριμένα, η μεθοδολογία αποτελείται από έξι στάδια. Το πρώτο είναι η συγκρότηση μιας ομάδας εργασίας με τριμερή εκπροσώπηση. Η ομάδα αυτή θα έχει την ευθύνη για ολόκληρη τη διαδικασία, θα αποτελείται από ίσο αριθμό εκπροσώπων των εργοδοτών και των εργαζομένων και θα παίρνει αποφάσεις στη βάση ομοφωνίας όλων των μερών. Το δεύτερο στάδιο αφορά στην επιλογή των επαγγελμάτων τα οποία θα συγκριθούν. Στόχος είναι η σύγκριση «γυναικείων» και «ανδρικών» επαγγελμάτων, τα οποία να έχουν παρόμοιο περιεχόμενο και να είναι στρατηγικής σημασίας για τον συγκεκριμένο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Το τρίτο στάδιο σχετίζεται με τη μέθοδο καθορισμού κοινών κριτηρίων για την αξιολόγηση του περιεχομένου των επαγγελμάτων και τον καθορισμό της αξίας τους. Το στάδιο αυτό βασίζεται στην κατάταξη συγκεκριμένων παραμέτρων, οι βασικότεροι από τους οποίους είναι οι εξής τέσσερις: τα προσόντα, η προσπάθεια, οι ευθύνες και οι συνθήκες εργασίας. Στο τέταρτο στάδιο, η ομάδα εργασίας θα συλλέξει πληροφορίες για το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά κάθε επαγγέλματος που πρόκειται να αξιολογηθεί. Στο στάδιο αυτό, θα πραγματοποιηθεί συλλογή δεδομένων, κυρίως μέσω ερωτηματολογίου, το οποίο θα διανεμηθεί στους χώρους εργασίας. Μπορεί ωστόσο να χρησιμοποιηθούν και άλλες μέθοδοι, όπως η παρατήρηση και οι ομάδες εστίασης (focus groups). Το πέμπτο στάδιο αφορά στον καθορισμό της αξίας ενός επαγγέλματος μέσα από συγκεκριμένη μεθοδολογία. Η μεθοδολογία αυτή θα επιτρέψει στην ομάδα εργασίας να αξιολογήσει και να διατυπώσει τη σημασία των βασικών και των επιμέρους παραμέτρων, όπως αυτοί θα έχουν καθοριστεί στο τρίτο στάδιο, για κάθε ένα από τα συγκρινόμενα επαγγέλματα. Το τελευταίο στάδιο περιλαμβάνει τη βαθμολόγηση κάθε επαγγέλματος και τον εντοπισμό των επαγγελμάτων που έχουν ίση αξία μεταξύ τους.

 

gpg-2Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα το Εργαλείο Αξιολόγησης Επαγγελμάτων

Λισαβόνα, 6—8 Οκτωβρίου 2015
Από τις 6 μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 2015, μέλη της επιστημονικής ομάδας παρακολούθησαν τριήμερο σεμινάριο με θέμα την εφαρμογή του εργαλείου στηξενοδοχειακή βιομηχανία στην Κύπρο και την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα.

 

Στο μεταξύ:

 

Η επιστημονική ομάδα του προγράμματος πραγματοποιεί έρευνα με θέμα τους παράγοντες που επηρεάζουν το χάσμα αμοιβών στη ξενοδοχειακή βιομηχανία στην Κύπρο. Μέσα από στατιστική ανάλυση και έρευνα πεδίου, η μελέτη θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους παράγοντες που καθορίζουν το χάσμα αμοιβών. Μαζί με την ποσοτική ανάλυση, θα μελετηθούν επίσης ζητήματα συμπεριφοράς, απόψεων, στερεοτύπων και γενικότερα ποιοτικών χαρακτηριστικών, τα οποία δεν μπορούν να εντοπιστούν μέσω στατιστικής ανάλυσης. Η μελέτη θα καταλήξει σε ορισμένα παραδοτέα, στα οποία θα συμπεριλαμβάνεται και η έκδοσή της σε βιβλίο. Θα γίνει επίσης δημόσια παρουσίαση των αποτελεσμάτων, η οποία προγραμματίζεται για τις αρχές του 2016. Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί στη σελίδα του προγράμματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 

Η Συγκριτική Αναλυτική Έκθεση με θέμα τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Πορτογαλία, η οποία αναμενόταν ότι θα είχε ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του Αυγούστου 2015, έχει μεταφερθεί για την περίοδο από τον Ιανουάριο μέχρι το Μάρτιο του 2016. Η έκθεση θα αξιολογήσει τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης στο θεσμικό πλαίσιο του χάσματος αμοιβών και θα δώσει έμφαση στον καθορισμό των αμοιβών μέσα από τη διαδικασία της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Επίσης, η μελέτη θα συγκρίνει και θα αντιπαραβάλει την περίοδο πριν από την οικονομική κρίση με την τρέχουσα περίοδο στις τρεις χώρες, η οποία χαρακτηρίζεται από την οικονομική κρίση. Η έρευνα θα εκδοθεί σε βιβλιαράκι, το οποίο θα περιλαμβάνει τα βασικά ευρήματα της έκθεσης.

 

Ποιες και ποιοι είμαστε

 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ τριών χωρών, της Κύπρου, της Ελλάδας και της Πορτογαλίας. Για την υλοποίησή του συνεργάζονται οι πιο κάτω οργανισμοί:

  • Συντονιστής: Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ), Κύπρος.
  • Συντεχνία Υπαλλήλων Δημόσιων Κέντρων και Ξενοδοχείων (ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ), Κύπρος.
  • ΔΙΟΤΙΜΑ. Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών, Ελλάδα.
  • Ινστιτούτο Εργασίας Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), Ελλάδα.
  • Γενική Συνομοσπονδία Πορτογάλων Εργαζομένων (CGTP–IN), Πορτογαλία.
  • Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κύπρος.


gpg-3