ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ

Πρόγραμμα Νομικής Βοήθειας για γυναίκες-θύματα έμφυλης βίας υλοποιεί το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών -Διοτίμα με σκοπό να στηρίξει οικονομικά ασθενείς γυναίκες (γηγενείς και μετανάστριες) που αδυνατούν σε καιρούς κρίσης και ακραίας φτώχειας να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους ενώπιον της δικαιοσύνης.

Το έργο απευθύνεται πρωτίστως σε γυναίκες (γηγενείς και μετανάστριες) θύματα ενδο-οικογενειακής βίας ή εξαναγκαστικής πορνείας (trafficking) που βρίσκονται σε οικονομική δυσπραγία και έχουν επείγουσες ανάγκες διευθέτησης νομικών και διοικητικών ζητημάτων, ενώ αντιμετωπίζουν πολλαπλές δυσκολίες (οικονομικές, ψυχολογικές, κ.α.). Στόχος είναι να υποστηριχθούν και εκπροσωπηθούν νομικά, να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες διαχείρισης των νομικών τους δικαιωμάτων (legal literacy) και να απαλλαγούν από τις συνέπειες της βίας.

Στις γυναίκες παρέχονται:
1. Δωρεάν υπηρεσίες νομικής βοήθειας για προσφυγή στη δικαιοσύνη με πλήρη κάλυψη των εξόδων για ζητήματα σχετιζόμενα ή απορρέοντα από τη βία (όπως αγωγή διαζυγίου, αγωγή διατροφής, μήνυση κλπ.),
2. Συνδρομή και κάλυψη εξόδων για έκδοση άδειας διαμονής στην περίπτωση αλλοδαπών γυναικών θυμάτων βίας ή/και trafficking
3. Νομική υποστήριξη και συνοδεία για διευθέτηση παρεπόμενων ζητημάτων, κυρίως -αλλά όχι αποκλειστικά- με διοικητικές υπηρεσίες, όπως με ΔΟΥ, Ταμεία, ΔΕΚΟ, Τράπεζες κ.ά.
4. Σεμινάρια ενδυνάμωσης προκειμένου οι γυναίκες να ανταπεξέλθουν και να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις μακροχρόνιες συνέπειες της έμφυλης βίας (ψυχολογικές, κοινωνικές,) που έχουν βιώσει.
Τα Σεμινάρια αναμένεται να συμβάλλουν:
· Στην υποστήριξή τους για την κατάκτηση της αυτονομίας τους
· Στην ενίσχυση της αυτοεικόνας και αυτοπεποίθησής τους
· Στην υποστήριξή τους για την κοινωνική τους ένταξη

Άλλες δράσεις

Παράλληλα με τις υπηρεσίες νομικής υποστήριξης, συνηγορίας και ενδυνάμωσης των θυμάτων έμφυλης βίας, υλοποιούνται και οι εξής δράσεις:
· Καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ευρύτερων ομάδων πολιτών για την έμφυλη βία και τις συνέπειές της και την υπεράσπιση του δικαιώματος των γυναικών στη ζωή και την ασφάλεια, την προστασία από τη βία/το trafficking και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη.
· Ενεργοποίηση επαγγελματιών/ λειτουργών και δημιουργία ομάδας ειδικών & εμπειρογνωμόνων που θα πλαισιώσουν την προσπάθεια για νομική υποστήριξη και συνηγορία των γυναικών που έχουν υποστεί έμφυλη βία προκειμένου να ασκήσουν στο δικαίωμά τους για προστασία σε εθελοντική βάση.
· Ανοιχτές συναντήσεις αμοιβαίας εκμάθησης με νομικούς, εμπειρογνώμονες σε θέματα έμφυλης βίας και δικαιοσύνης, εκπροσώπους εισαγγελικών ή και δικαστικών αρχών, δικηγορικών συλλόγων, ΜΚΟ και γυναικείων οργανώσεων κ.ά. με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών, την καταγραφή των προβλημάτων/αναγκών που προκύπτουν κατά την προσφυγή των γυναικών στη δικαιοσύνη, τη διατύπωση προτάσεων για την αποφυγή έμφυλων στερεοτυπικών προσεγγίσεων και τη διάχυση ορθών πρακτικών στο χειρισμό νομικών υποθέσεων ενδοοικογενειακής και άλλων μορφών έμφυλης βίας.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως τον Απρίλιο του 2016. Ο συνολικός αριθμός ωφελουμένων του προγράμματος είναι 65 γυναίκες.

Προϋποθέσεις ένταξης στο Πρόγραμμα
Για να ενταχθούν οι ενδιαφερόμενες γυναίκες στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να συντρέχουν οι εξής δύο προϋποθέσεις:
-Να έχουν χαμηλά εισοδήματα και να διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας.
-Να έχουν επείγουσες ανάγκες διευθέτησης δικαστικών (νομικών ) ζητημάτων, κρίσιμων για την πορεία ενδυνάμωσης τους και την οικονομική τους αυτοτέλεια.

Για υποβολή αίτησης υπαγωγής στο Πρόγραμμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε τηλεφωνικά μαζί μας:

Tηλ Επικοινωνίας: 210-3244380

Ε-Mail: diotima@otenet.gr

LOGOS_SAMEratio_Horiz_GR
Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

 

INDEX ΟΡΘΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ