Οδηγός Συμβουλευτικής για γυναίκες-θύματα trafficking

Στόχος του Οδηγού είναι να θέσει χρήσιμους προβληματισμούς και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη συζητήσεων, αλλά και δράσεων για την αποτελεσματική προστασία και υποστήριξη των διακινούμενων ατόμων. Θα μπορούσε να αποτελέσει: α) ένα χρήσιμο εργα­λείο στους/τις επαγγελματίες που παρέχουν σχετικές υπηρεσίες, β) τη βάση για εκπαι­δευτικό υλικό και γ) ένα σημείο αναφοράς για την περαιτέρω διερεύνηση και εξέ­ταση των θεμάτων που σχετίζονται με τη διεθνική σωματεμπορία και την υποστήριξη των διακινούμενων ατόμων.
Ο Οδηγός είναι οργανωμένος σε τρία κεφάλαια, εκ των οποίων στο πρώτο, παρουσιάζονται οι μορφές κακομεταχείρισης των γυναικών, αλλά και οι απορρέουσες ανά­γκες τους, ανάλογα με το στάδιο της διεθνικής σωματεμπορίας στο οποίο βρίσκο­νται. Στο δεύτερο κεφάλαιο, επιχειρείται η περιγραφή της παροχής συμβουλευτικής στήριξης στα θύματα της διεθνικής σωματεμπορίας. Αναφέρονται τα κυριότερα θέματα που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και κατά επέκταση στην ασφαλή προστασία και αρωγή των γυναικών-θυμάτων. Στο κεφά­λαιο αυτό, αναδεικνύεται περισσότερο η ανάγκη για την εφαρμογή ενός πλαισίου στή­ριξης των βασικών αναγκών των διακινούμενων ατόμων, παρά υιοθετείται μια συγκε­κριμένη και λεπτομερής εστίαση, που μπορεί να δράσει ως η μοναδική λύση και προ­σέγγιση.
Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι στην Ελλάδα, η ανάπτυξη υπηρεσιών συμβου­λευτικής και στήριξης, στα θύματα διεθνικής σωματεμπορίας, είναι ακόμη σε εμβρυακό στάδιο. Η δημιουργία ενός Οδηγού Συμβουλευτικής αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια προσέγγισης των θεμάτων αυτών και υπό αυτή την έννοια συνιστά μια πρωτότυπη ενέργεια, η οποία όμως υπόκειται σε περιορισμούς, καθώς για να εφαρμοστεί και βελτιωθεί, χρειάζεται ανατροφοδότηση από το ίδιο το πεδίο της συμβουλευτικής δια­δικασίας, το οποίο ευελπιστούμε ότι σύντομα θα αναπτυχθεί. Στο τρίτο κεφάλαιο, τονίζεται η αναγκαιότητα ανάπτυξης ενός πλαισίου δικτύωσης μεταξύ φορέων και υπηρεσιών που ασχολούνται με το θέμα αυτό και παρουσιάζο­νται οι κατευθυντήριες γραμμές για ένα αποτελεσματικό πλέγμα υπηρεσιών δικτύω­σης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης. Τέλος, στον Οδηγό περιλαμβάνεται ενδει­κτικός κατάλογος σχετικών φορέων και υπηρεσιών.

Ο Οδηγός αποτελεί τμήμα της Μελέτης με τίτλο: «Η Διά­σταση του φύλου στην Εξατομικευμένη Συμβουλευτική Υποστήριξη» που εκπονή­θηκε από το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών στο πλαίσιο της Κ.Π. EQUAL «ΣΥΝΠΡΑΞίΣ Συνεργασία για την Απασχόληση» και απευθύνεται σε συμβούλους και στελέχη Δομών και Υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης ανέργων. Στόχος είναι, να αποτελέσει το εγχειρίδιο αυτό, ένα αξιόπιστο και χρηστικό εργα­λείο για τις/τους συμβούλους που υποδέχονται και παρέχουν ψυχοκοινωνική υπο­στήριξη και εργασιακή προετοιμασία σε γυναίκες θύματα trafficking, προκειμένου να ενσωματώσουν με επιτυχία στη δουλειά τους μεθόδους και τεχνικές για την απο­τελεσματική «ανάγνωση» και κατανόηση του φαινομένου της διεθνικής σωματε­μπορίας και του πλαισίου στήριξης των γυναικών-θυμάτων ώστε να τις υποδέχονται με γνώση και ευαισθησία.

Σχεδιασμός, συντονισμός και παραγωγή: Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών
Επιστημονική ευθύνη – Συγγραφή:
Μ.Χ. Παπαγιαννοπούλου
Κοινωνιολόγος, Μ.Α., Υπ. Διδ. Εγκληματολογίας
Η. Μαρκούσης
Κοινωνικός Λειτουργός

© Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «ΣΥΝΠΡΑΞΙΣ – Συνεργασία για την απασχόληση»
Συντονισμός Έργου: ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ

Η ανάπτυξη και παραγωγή του Οδηγού, χρηματοδοτήθηκε κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% απο το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας και εντάσσεται ειδικότερα στο Υποπρόγραμμα 1 «Απασχολησιμότητα», Μέτρο 1.1